fredag 26 augusti 2011

Svårt att uttala / Hard to pronounce

A och O hade en diskussion om dinosaurien Pachycephalosaurus häromdagen. I en av O's dinosaurieböcker (hon är dino-biten!) berättar den hur namnet ska uttalas: "Packy-sefalo-saurus - lätt som en plätt!"
A and O had a discussion about the dinosaur Pachycephalosaurus the other day. In one of O's dinosaur books (she's dino-bit!) it tells how to pronounce the name: "Packy-sefalo-saurus - as easy as pie!"

A: "Pa-cky-se-fa-lo-sau-rus"
O: "Pe-cka-fa-lo-sau-rus"
A: "Packy-sefa-lo-saurus" (lite fortare / a bit faster)
O: "Pecka-fallo-saurus" (också lite fortare / also a bit faster)
A: "Packysefalosaurus!"
O: "Peckafallosaurus!"

Inte helt lätt! :)
Not too easy! :)

Inga kommentarer: